Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Neutraal zijn in aanraking
Door Rini van Vught
30 september 2005

Als je dit thema van vandaag begrijpt begrijp je ook ineens mijn vorming in het vormloze.
De groei van persoonlijk naar onpersoonlijk of bovenpersoonlijk. Zoals ik jullie allemaal al heb geleerd, is de universele energie in zijn oorsprong neutraal. Dat betekend eigenlijk hetzelfde als leeg, vormloos, ondefinieerbaar, maagdelijk, schoon, vrij of liefde. Zodra zich een gedachte presenteert is het gedaan met de neutraliteit. Het vormloze moet plotseling door een vorm heen stromen. Daarom gaan realisatie en neutraal magnetiseren samen. Neutraliteit blijkt eigenlijk hetzelfde te zijn.

Om neutraal te zijn hoeft de eigenvorm van je eigen-zelf-zijn niet te verdwijnen, maar alleen de kramp, de idee, dat je een afscheiding bent. In je oorsprong ben je de afwezigheid van tweeheid, non-duaal oftewel neutraal.

De paar acute genezingen die in de praktijk hebben plaats gevonden hebben me doen ervaren dat ik er niet meer was. Juist bij die genezingen kan ik niet terug vallen op enige vorm of waarneming. Terwijl ik normaal al snel enige dingen waarneem op energetisch niveau.

Hier kwam ook de neutraliteit en het er geheel buiten blijven helemaal tot zijn recht. Zoals ik altijd bewust of onbewust heb aangevoeld, ervoer ik mezelf slechts als een doorgeef luik van die energie. De behandeling was verder een spontane uitwisseling tussen twee energiebronnen. De polariteit die ontstond vermengde de energieën tussen de twee polen. Echter, daar waar die polen oploste en er een afwezigheid bleek van tweeheid, vond een acute genezing plaats.

Sommige mensen beweren dat magnetiseren berust op het principe dat cliënten genezen op de krachten van de magnetiseur. Maar dat kan alleen iemand zeggen die daar geen verstand van heeft. In de werkelijkheid is er de afwezigheid van tweeheid. Dat betekend dat het eigenlijk een spontaan gebeuren blijft, ook al lijken de behandelingen een bewuste actie. Daarom spreek ik in dit thema over neutraal zijn in de aanraking. De handeling of vorm gaat gewoon door, het resultaat is spontaan. Het neutraal zijn en blijven is wegzakken in de werkelijkheid dat er geen tweeheid bestaat.

De idee dat mensen het op eigen krachten doen meten ze vaak af aan het gegeven dat deze mensen beweren de klachten te hebben overgenomen. Maar je kunt de klachten niet overnemen. Wat er wel kan gebeuren is dat je de klachten vanuit de eenheid in je eigen-zelf-zijn ervaart. Wanneer je daar niets mee hebt stroomt het er zo weer uit. Maar als het iets in je raakt blijft het hangen. Voorbeeld: Als ik zeg dat je groen bent… zal het niet veel in je raken en spoelt de hele energie zo door je heen. Je kunt ook zeggen dat je neutraal blijft en het nergens op inhaakt. Maar als ik zeg dat je een klootzak bent en egoïst dan wordt het al lastiger er af te blijven, oftewel neutraal te blijven. Mijn ervaring is dus dat wanneer jij iemand behandeld of tegenkomt, en deze persoon spreekt je aan of confronteert je op de een of andere manier met iets, en jij identificeert je op een of andere manier nog met het bewuste probleem of voorval, dan wordt er enkel een snaar in je energiesysteem aangeraakt. Je bent dan dus niet volledig neutraal meer. Deze geraakte snaar, een ik-kramp, trilt nog enige tijd na ontmoeting of behandeling heeft vervolgens niet alleen een genezende werking op de ander maar ook op jezelf.

Als je het vanuit de afwezigheid van tweeheid bekijkt is er alleen een reinigende werking, oftewel het licht van de vrijheid straalt en stroomt weer spontaan door deze kramp heen. De neiging van de oorsprong om alles weer in die neutraliteit in de oorspronkelijke vrijheid op te nemen, noem ik vaak het “bevrijdingsdansje van het licht”. Eigenlijk hoeft er niets bevrijd te worden, maar op het niveau van de gedachte-energie en de gedachte een afscheiding te zijn, vind er op dat niveau dan toch een bevrijdingsdansje plaats. Zo lost elke kramp op en straalt het oorspronkelijke weer door alles heen. De kracht van de kramp is afhankelijk van het geloof hierin. Dus het geloof in de afscheiding, is bepalend voor de duur van het mee resoneren (trillen) met de krampen.

Bedenk echter wel dat dit hele dansje los staat van de oorsprong en niets verteld over de vraag: Wie ben ik? Je zou door deze beschrijving de idee kunnen krijgen dat het eerst schoon moet worden alvorens de afwezigheid van tweeheid zich kan realiseren. Maar in de werkelijkheid is deze al. Als volgens jou eerst allerlei voorwaarden moeten worden ingewilgd, schuif je realisatie alleen maar voor je uit en daarmee stel je de sprong die niet bestaat alleen maar uit. Eigenlijk blijf je als het ware op hetzelfde punt staan. Namelijk de idee een afscheiding te zijn! Dit is de grote illusie die je bedachte illusionaire ik steeds in zijn greep houdt. Maar je werkelijk zelf is nog nooit gevangen geweest. Is nog steeds vrij van elke tweeheid en vorm. Blijf daarbij en leef daarna.

Verder wil ik je nog even wijzen op het spontane uitwisselen van de energieën. Omdat dit een spontaan gebeuren is, ondanks ik dat bevestig in een ritueel van handoplegging, is dit gratis en helemaal natuurlijk. Je kunt geen geld vragen voor de uitwisseling van de energie, maar wel voor de tijd die je aan iemand besteed.

Een genezing kan spontaan zijn maar zoals de titel al zei is de energie neutraal. Als er iemand binnenkomt die tegen je zegt: je kunt hopelijk de pijn wat verlichten maar de klacht niet veranderen want ik heb…. bijvoorbeeld een hernia, is het te behandelen kanaal niet meer neutraal. De gedachte, oftewel de intentie van de energie, is niet meer neutraal en dus wet! Wil je nog iets kunnen bereiken bij die persoon, dan kun je alleen maar werken aan het bewustzijn van die persoon. Naarmate het bewust weer open komt op dat vlak is er weer genezing mogelijk. Het magnetiseren blijkt hier dus bijzaak en de bewustwording hoofdzaak. Je bent het waard om hier enige vergoeding voor te ontvangen, zoals ook op mijn folder staat vermeld. Ik herhaal hieronder de slotpagina van mijn folder over de praktijk:

Heel veel mensen zitten met diepe emotionele problemen en trauma’s, die zij vanuit zichzelf niet of nauwelijks kunnen oplossen. Uit deze situatie is een veelheid aan hulpverleningsystemen ontstaan, met de meestal zeer goede bedoeling de emotionele problemen en trauma’s bij mensen te helpen oplossen, maar die zelden een werkelijk of blijvend resultaat blijken te hebben. Dit is echter niet zo onbegrijpelijk. Of men nu bij emotionele problemen en trauma’s de emoties wegdrukt, uitspreekt, doorleeft, herbeleeft of wat dan ook doet om ze op te lossen, doet in basis niets ter zake. Men kan ze niet oplossen. Men kan ze alleen hun bestaansrecht ontnemen, door af te rekenen met de valse goden (overtuigingen) in zichzelf. Alle psychotherapieën, gesprekstherapieën, rebirthingtherapieën, regressietherapieën, gezinsopstellingen of welke therapieën dan ook, lossen de basis van de zaak niet op en zijn in feite niets anders dan moderne goden die de oude vervangen. Het is nodig dat de mens begint in te zien dat alle pogingen, hoe goed bedoeld ook, om de problemen van de mens op te lossen, zullen falen, zolang ze gestoeld zijn op hetzelfde overtuigingspatroon van waaruit de problemen zelf zijn ontstaan. Namelijk het uit zelftwijfel ontstane overtuigingspatroon dat de mens buiten zichzelf hulp en leiding nodig heeft. Daarom, geloof in jezelf, neem zelf je leven in handen, wordt je eigen psychiater en genees jezelf. Wat kunt u zelf doen, vanaf het moment dat u een afspraak hebt gemaakt. Bereidt u voor en stel u mentaal zoveel mogelijk in op een perfecte gezondheid. En ben voor deze gezondheid dankbaar. U wordt ontvangen in licht en liefde tot heil en genezing. Het consult wat u betaald is voor de tijd die ik aan u geef. U betaald niet voor de energie, die is gratis en tegelijk onbetaalbaar.

Wat kunnen we hier nog meer over zeggen?

Als we spreken over een genezing gaat het over de genezing van de verschijningsvorm in de lichamelijke en mentale sfeer. Omdat de oorspronkelijke energie open en dus neutraal is, zijn de ongezonde energieën gesloten en verkrampt. Dit speelt zich echter enkel af op het niveau van de denker. Dus enkel op het niveau van de mentale energie. Daarom heeft de gedachte of mentale energie ook direct een invloed op dit niveau. Op het oorspronkelijk non-duale Zelf kan het geen invloed hebben. Dit blijft een open bewustzijn en vrij van elke kramp. Als er dus geen identificatie met het verschijnsel is, is er ook geen dualiteit.

De denker met de denker bestrijden is niet mogelijk. Zolang als er iemand is die iets doet ervaart of ondergaat is er dualisme. Het radicaal integreren van de afwezigheid van geen tweeheid is de enige definitieve oplossing. Het is doen door niet te doen, luisteren naar datgene wat luistert, het is kijken naar datgene wat kijkt, het is voelen naar datgene wat voelt.

Of zoals Nisargedatta het zegt: je bent dat wat er leven aan geeft.